Digitala värdekedjor och digitala plattformar är två begrepp vi slänger oss frekvent med i projektet Digitala Stambanan. Vad innebär de egentligen, vad är skillnaden mellan dem och framför allt vad kan svenska industriföretag tjäna på att använda och lära sig mer om dem? I tidigare krönikor har vi först belyst digitala värdekedjor, vilket ni kan läsa om här samt digitala plattformar som ni hittar här.

Martin Friis
Martin Friis

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

En digital värdekedja refererar till den övergripande processen för att skapa och leverera produkter eller tjänster genom att integrera olika aktiviteter och aktörer digitalt. Det innefattar allt från utveckling, design och tillverkning till distribution och kundtjänst. Inom den digitala värdekedjan kan teknologi och digitalisering användas för att effektivisera och automatisera olika steg i processen, från automatiserad produktion till datadrivna tjänster på eftermarknaden

Magnus Mörstam
Magnus Mörstam

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

En digital plattform är en teknisk infrastruktur för integration av data från olika källor som möjliggör interaktion, samarbete och utbyte av tjänster, data eller produkter mellan olika användare och aktörer. En digital plattform fungerar som en ”mötesplats” där användare kan interagera och skapa värde

För att det ska fungera finns några vitala delar och funktioner digitala plattformar som illustreras i figuren nedan:

Producenter skapar värde till konsumenter. I retur får producenterna någon form av betalning som inte behöver vara monetär utan kan vara erkännande, bekräftelse, högre status eller likande.

Producenters tillgång till plattformen styrs av en accesskontroll. Även konsumenter styrs via konsumtionsfilter som ger dem reglerad tillgång till värdet som skapas på plattformen. Ägaren av den digitala plattformen kan genom analys av användardata förstå hur olika aktörer agerar och därefter styra, eller orkestrera, aktörerna för att skapa olika förutsättningar för plattformens användare.

För de olika aktörerna erbjuder den digitala plattformen funktioner och tjänster för transaktioner, samarbete, delning av information och analys av data.

I grund och botten är skillnaden mellan digitala värdekedjor och digitala plattformar att en digital värdekedja fokuserar på hela processen för att skapa och leverera produkter eller tjänster, medan en digital plattform är den tekniska infrastrukturen som möjliggör interaktion, samarbete och utbyte inom denna process. En digital plattform kan vara en del av den digitala värdekedjan genom att underlätta och förbättra olika steg och aktiviteter inom värdekedjan.

För att ett företag ska kunna dra nytta av både digitala värdekedjor och digitala plattformar krävs det att företaget har en strategisk och teknologisk förståelse samt förmågan att implementera och använda dessa verktyg på rätt sätt. Några avgörande faktorer för detta är:

 1. Digital kompetens: Företaget behöver ha medarbetare med både en övergripande förståelse för digitaliseringens möjligheter och utmaningar tillsammans med kunskaper om det egna företagets nuvarande situation och utmaningar. Det viktiga här är att ha tillräckligt med kompetens för att vara en bra beställare. Det är inte nödvändigt att vara experten för den kompetensen kan engageras externt om så behövs.
 2. Partnerskap och samarbete: Att skapa partnerskap och samarbeten är så klart nödvändigt för att etablera digitala värdekedjor och använda digitala plattformar. Det kan innebära att samarbeta med leverantörer, kunder eller andra aktörer inom branschen för att dela data och samverka kring innovation och effektivitet. Här är det viktigt med hög tillit och transparens mellan parterna. Välj därför aktörer som du känner förtroende för.
 3. Anpassningsförmåga: Företaget behöver vara flexibelt och anpassningsbart för att använda digitala möjligheter. Det kan innebära att omvärdera befintliga arbetssätt, processer, organisation och affärsmodeller för att dra nytta av digitala teknologier och plattformar.
 4. Kundorientering: Att förstå och möta kundernas behov och förväntningar är avgörande. Genom att använda digitala verktyg och plattformar kan företaget skapa mer kundanpassade lösningar och erbjuda en bättre kundupplevelse.
 5. Innovationsfokus: Att vara innovativ och utforska nya möjligheter är viktigt för att dra nytta av både digitala värdekedjor och digitala plattformar. Det kan innebära att experimentera med nya teknologier, utveckla nya tjänster och produkter samt vara öppen för förändring och lärande. Här gäller det att våga. Testa i liten skala och utvärdera löpande.
 6. Integrerad teknologi: Det är viktigt att ha en integrerad teknisk lösning och infrastruktur som möjliggör datautbyte och samverkan både inom och utanför organisationen. Det kan innefatta system för order- och processdata, IoT-enheter, analytiska verktyg och annan relevant teknik. För att ert företag ska vara en effektiv del i en digital värdekedja behöver er interna hantering av data vara effektiv och möjlig att utbyta med omvärlden

Om ett företag har de rätta förutsättningarna på plats för att dra nytta av både digitala värdekedjor och digitala plattformar kan de uppnå flera fördelar och möjligheter:

 1. Effektivare och mer automatiserade processer: Genom att digitalisera och integrera olika steg och aktiviteter inom värdekedjan kan företaget uppnå ökad effektivitet, snabbare genomströmningstid och minskade kostnader. Automatisering av rutinmässiga uppgifter kan frigöra tid och resurser för mer värdeskapande aktiviteter.
 2. Starkare samarbete och partnerskap: Genom att använda digitala plattformar kan företaget samarbeta och samverka med olika aktörer inom branschen. Detta kan leda till synergier, gemensam innovation och nya affärsmöjligheter.
 3. Ökad innovation: Genom att använda digitala plattformar och samarbeta med olika aktörer kan företaget öppna upp för nya möjligheter till innovation. Genom att dela data, kunskap och resurser kan företaget skapa nya tjänster, produkter eller affärsmodeller som möter kundernas behov på ett bättre sätt.
 4. Förbättrat beslutsfattande: Genom att använda analytiska verktyg och datainsikter kan företaget fatta mer informerade och datadrivna beslut. Genom att ha tillgång till realtidsdata kan företaget också övervaka och styra sin verksamhet mer effektivt.
 5. Bättre kundupplevelse: Genom att använda digitala verktyg och plattformar kan företaget skapa en mer personlig och skräddarsydd kundupplevelse. Genom att samla in och analysera data kan företaget förstå kundernas preferenser och beteenden och erbjuda mer relevanta produkter, tjänster och kommunikation.
 6. Större marknadstillväxt: Genom att ansluta till digitala plattformar och ekosystem kan företaget nå en bredare marknad och potentiellt öka sin räckvidd och kundbas

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.