Digitala Stambanan IndTech

Värdekedja Energi

Inom värdekedja energi kommer vi att driftsätta avancerade datadrivna AI-lösningar för en del av en fjärrvärmeanläggning. Här tar vi hänsyn till produktionsanläggningen och dess automationssystem, distributionsnätet, och kundernas växelverkan med systemet.

Målet med projektet är att minska energiförlusterna med bibehållen kvalitet genom hela värdekedjan. För att lyckas med det kommer projektet att ta fram en digital plattform med stöd för säker användning av AI-baserade algoritmer (som utvecklats i projekten Smarta flöden och Opera) för styrning av vissa nyckelparametrar i processanläggningen. För att möjliggöra innovation är det nödvändigt att använda nya typer av data-källor, även för process styrning, som ligger utanför det traditionella automationssystemets skyddsbarriär. Utöver detta behöver systemgränser identifieras och hanteras, både inom anläggningen, distributionsnätet, och hos slutkunder (t.ex industrier, samhällsfunktioner). Slutligen behöver övergripande AI-algoritmer tas fram som kopplar samman algoritmer för enskilda processdelar. Dessa ska utvärderas och driftsättas inom ramen för projektet.

Kontaktperson:
Kristian Sandström
Projektledare RISE

[email protected]

”Vi ser stor potential att med bättre data och information minska energiförlusterna i nätet, och att ytterligare optimera produktionen samt att tillsammans med våra kunder nå en effektivare energianvändning” berättar Joacim Sundqvist, energistrateg vid Mälarenergi. ”Vi är beroende av att alla delar i systemet fungerar, och att de synkar med varandra på bästa möjliga sätt. Detta gäller såväl trygga leveranser till oss, men självfallet även att vi har trygga leveranser och tjänster vidare till våra kunder. Leveranser såsom bränslen och annan materiel, men också underhåll och tillgångsförvaltning, samt data och infrastruktur. Att delta i Digitala Stambanan ger oss en möjlighet att dels djupdyka i dessa frågor själva, men också att lyfta blicken och se vad man gör i andra branscher med andra förutsättningar.”