Digitala Stambanan

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom ökad digitalisering

Vad är Digitala Stambanan?

Digitala Stambanan har sitt ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen för att utbyta data, information och kommunikation inom och mellan bolag.

Projektet Digitala Stambanan har 2018-2020 undersökt och kartlagt behoven och möjligheterna med digitalt informationsutbyte i svensk industri. Projektet förtydligade behovsbilden för digitala värdekedjor, plattformar, digitala marknader och ekosystem.

Kunskap spreds både inom och utanför projektets gränser, vilket har lyft frågan om digitalisering av värdekedjor på agendan hos många företag. Nu har Vinnova beviljat en fortsättning för projektet; en satsning finansierad av Vinnova och ett 40-tal industribolag på 80 MSEK som löper över tre år, med start september 2021.

Digitala Stambanan på två spår

Digitala Stambanan arbetar nu på två spår för att stärka både processindustrin och den tillverkande industrin; ”Digitala Stambanan IndTech” drivs i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet PiiA och ”Digitala Stambanan Produktion” i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. Projekten finansieras av de bägge Vinnova-programmen ”Avancerad digitalisering” respektive ”Hållbar industri”.

Produktion

Digitala Stambanan Produktion fokuserar på att öka industrins användning av digitala plattformar samt höjd digitaliseringsnivå i tillverkningsindustrin.

Läs mer om Produktion

IndTech

Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken.

Läs mer om IndTech

Arbetspaket

Värdekedja 1 Nitator

Värdekedja 1 Nitator

Logistikflödena och förmågan att möta kundernas snäva tidsramar och krav på spårbarhet av produkter och material är i fokus i för arbetspaket 1.

Värdekedja 2 AB Volvo och Sansera

I arbetspaket 2 studeras produktflödet av vevstake och motor.

Värdekedja 3 – Sandvik Coromant

Arbetspaket 3 studerar en värdekedja bestående av två nivåer men med flera kunder till en leverantör, Sandvik Coromant.

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab)

Arbetspaket 4 är en testbädd som arbetar med fyra fokusområden riktade mot att skapa digitala värdekedjor.

Leverantörskedja FordonsKomponentsgruppen (FKG)

I detta industrifall med Volvo Constrcution Equipment (VCE) och EG Electronics studeras utmaningen när många komponenter från flera olika leverantörer ska hanteras vid monteringstillfället.

Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen (FKG)

I detta industrifall med företagen Nitator, GA Industri och Bufab, undersöks utmaningen hos en leverantörskedja när ett mindre företag blir en viktig länk mellan flera större aktörer.

Om projektet

I samband med industrialiseringen (Industri 1.0) på 1800-talet byggdes stambanor för järnvägen för effektiv transport av gods och människor. Framtidens industri, Industri 4.0, kräver en ny typ av stambana, den här gången för snabbt och friktionsfritt utbyte av digital information längs värdekedjorna med syfte att effektivisera och skapa nya värden; en digital stambana. En digital stambana möjliggör effektiva dataströmmar mellan företagen på en digital marknad och ska koppla samman hela industrin; från råvaruleverantörer, via processindustri och tillverkningsindustri, till konsumenter.

Sverige som industriland står starkt i internationella jämförelser. Våra styrkor ligger bland annat i nationellt hög digital mognad, hög kompetens samt hög innovationsförmåga. Flera konkurrentländer med betydligt lägre industrialiseringsgrad, t.ex. Danmark och Finland, avancerar samtidigt som Sverige ligger stilla i rankingen. En viktig förutsättning för att stärka vår konkurrenskraft är att svensk industri ansluts till den digitala marknaden på europeisk och global nivå. Därmed möjliggörs större marknadsandelar för svenska företag.

[rev_slider alias=”stambanan3″]

Den digitala plattformen

Ett centralt begrepp i arbetet med Digitala Stambanan är den digitala plattformen. Plattforms begreppet går att spåra till datoriseringens barndom, där första generationens plattform var stordator systemen, andra generationens plattform var baserad på persondatorer och servrar i nätverk och den tredje generationens plattform är baserad på den sortens IT som blivit vanlig på 2010-talet.

Det vill säga kombinationen av smarta mobiler och mobila  sensorer och lösningar, molnet, social interaktion, Internet of Things (IoT) och big data med avancerad analys. Vi befinner oss nu i den tredje plattformens era, mer komplex och mer sammanflätad än någonsin tidigare och kännetecknande av att datorkraft återfinns nästan överallt, för människor och för saker genom Internet of Things.

En aspekt av den tredje generationens plattform är att IT inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid tillgängligt.

En definition av en digital plattform är enligt Fores (Plattformssamhället, 2019), ”En uppsättning digitala resurser – inklusive tjänster och innehåll (content) – som gör det möjligt med värdeskapande interaktioner mellan externa producenter och användare”.

I Digitala Stambanan undersöker och kartlägger vi hur denna digitala plattform möjliggör effektivisering och nytt värdeskapande i process och tillverkningsindustrins värdekedjor.

Partners

Nyheter

Senaste nytt från Digitala Stambanan
Fler nyheter

Projekt Insikter

Under denna rubrik strukturerar vi den kunskap och erfarenhet som Digitala Stambanan’s projekt har samlat kring digitala värdekedjor, plattformar, digitala marknader och ekosystem inom tillverkningsindustrin.

FLER INSIKTER

Mål med projektet

Målet med projektet Digitala Stambanan är att förtydliga behovsbilden för digitala värdekedjor och digitala marknader.

På så sätt kan vi sprida kunskap och demonstrera värdet bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag.

Projektet skall visa på de möjligheter som kan skapas för svenska företag och för Sverige som land genom en satsning på ny digital infrastruktur. 

Så här går det till

Projektet är ett samverkansprojekt med basen i de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA. Projektet fokuserar på effektivisering och nytt värdeskapande med hjälp av informations- och dataöverföring mellan företag i olika värdekedjor. Ett antal värdekedjor inom olika segment av processindustrin och tillverkningsindustrin väljs ut för att kartlägga och analysera behovet av digitaliserat utbyte av data och information.

Projektet utvärderar också olika digitaliseringsteknologier som kan addera värde i specifika delar av värdekedjan. Ur kartläggningen och analysen av värdekedjorna väljs lämpliga fallstudier ut. Tillsammans utgör dessa fallstudier en större behovsbild för process- och tillverkningsindustrin. Projektet ska också utveckla ett antal ”Proof-of-Concept” i projektets digitaliseringshubbar, SII-lab och IndTech-lab, och skapa en prototyp av digitala stambanan för testkörning.

Kontakta oss

Vill du höra mer om projektet eller delta i arbetet? Kontakta projektledarna:

Clarissa González
Projektledare, Digitala Stambanan Produktion
[email protected] tel. 031- 772 64 98

Anders OE Johansson
Projektledare Digitala Stambanan IndTech
[email protected] tel. 070 562 52 50