Digitala Stambanan

Digitala Stambanan strengthens Swedish manufacturing industry’s digital journey

What is Digitala Stambanan?

The project Digitala Stambanan focused  on the industry’s need for digital infrastructure to exchange data, information, and communication within and between companies.

The project received funding through the government’s collaboration program “Connected industry and smart materials” 2018-2020. The project clarified the needs for digital value chains, platforms, digital markets, and ecosystems for the manufacturing context. Findings from the project that extend the knowledgebase in this area, were spread both within and outside the project consortium, which placed the issue of digitalization of value chains on the agenda of many companies.

The topic is crucial for the future competitiveness of the Swedish industry. Therefore, Vinnova granted a continuation of the project, which started in September 2021. Vinnova finances the project together with some 40 industrial companies, in total 40 MSEK ion + 40 MSEK from industry over a three-years period.

Digitala Stambanan is now working on two tracks

Digitala Stambanan is now working on two tracks to strengthen the discrete manufacturing and process industries; “Digitala Stambanan Produktion,” which is run by the strategic innovation program Produktion2030 and “Digital Stambanan IndTech,” which is run by the strategic innovation program PiiA.

Production

Digitala Stambanan Production focuses  on increased use of digital platforms andincreasing the digital maturity level in the discrete manufacturing industry.

Read more about Produktion

IndTech

Digitala Stambanan IndTech aims to develop industrial understanding and insights by industrial cases that explore and demonstrate digitization in practice.

Read more about IndTech

Arbetspaket

Värdekedja 1 Nitator

Värdekedja 1 Nitator

Logistikflödena och förmågan att möta kundernas snäva tidsramar och krav på spårbarhet av produkter och material är i fokus i för arbetspaket 1.

Värdekedja 2 AB Volvo och Sansera

I arbetspaket 2 studeras produktflödet av vevstake och motor.

Värdekedja 3 – Sandvik Coromant

Arbetspaket 3 studerar en värdekedja bestående av två nivåer men med flera kunder till en leverantör, Sandvik Coromant.

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab)

Arbetspaket 4 är en testbädd som arbetar med fyra fokusområden riktade mot att skapa digitala värdekedjor.

Leverantörskedja FordonsKomponentsgruppen (FKG)

I detta industrifall med Volvo Constrcution Equipment (VCE) och EG Electronics studeras utmaningen när många komponenter från flera olika leverantörer ska hanteras vid monteringstillfället.

Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen (FKG)

I detta industrifall med företagen Nitator, GA Industri och Bufab, undersöks utmaningen hos en leverantörskedja när ett mindre företag blir en viktig länk mellan flera större aktörer.

Om projektet

I samband med industrialiseringen (Industri 1.0) på 1800-talet byggdes stambanor för järnvägen för effektiv transport av gods och människor. Framtidens industri, Industri 4.0, kräver en ny typ av stambana, den här gången för snabbt och friktionsfritt utbyte av digital information längs värdekedjorna med syfte att effektivisera och skapa nya värden; en digital stambana. En digital stambana möjliggör effektiva dataströmmar mellan företagen på en digital marknad och ska koppla samman hela industrin; från råvaruleverantörer, via processindustri och tillverkningsindustri, till konsumenter.

Sverige som industriland står starkt i internationella jämförelser. Våra styrkor ligger bland annat i nationellt hög digital mognad, hög kompetens samt hög innovationsförmåga. Flera konkurrentländer med betydligt lägre industrialiseringsgrad, t.ex. Danmark och Finland, avancerar samtidigt som Sverige ligger stilla i rankingen. En viktig förutsättning för att stärka vår konkurrenskraft är att svensk industri ansluts till den digitala marknaden på europeisk och global nivå. Därmed möjliggörs större marknadsandelar för svenska företag.

[rev_slider alias=”stambanan3″]

Den digitala plattformen

Ett centralt begrepp i arbetet med Digitala Stambanan är den digitala plattformen. Plattforms begreppet går att spåra till datoriseringens barndom, där första generationens plattform var stordator systemen, andra generationens plattform var baserad på persondatorer och servrar i nätverk och den tredje generationens plattform är baserad på den sortens IT som blivit vanlig på 2010-talet.

Det vill säga kombinationen av smarta mobiler och mobila  sensorer och lösningar, molnet, social interaktion, Internet of Things (IoT) och big data med avancerad analys. Vi befinner oss nu i den tredje plattformens era, mer komplex och mer sammanflätad än någonsin tidigare och kännetecknande av att datorkraft återfinns nästan överallt, för människor och för saker genom Internet of Things.

En aspekt av den tredje generationens plattform är att IT inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid tillgängligt.

En definition av en digital plattform är enligt Fores (Plattformssamhället, 2019), ”En uppsättning digitala resurser – inklusive tjänster och innehåll (content) – som gör det möjligt med värdeskapande interaktioner mellan externa producenter och användare”.

I Digitala Stambanan undersöker och kartlägger vi hur denna digitala plattform möjliggör effektivisering och nytt värdeskapande i process och tillverkningsindustrins värdekedjor.

Partners

News

Latest news from Digitala Stambanan
See more news

Project Insights

Under this heading, we structure the knowledge and experience that Digitala Stambanan’s projects have gathered around digital value chains, platforms, digital markets, and ecosystems in the manufacturing industry.

More insights

Mål med projektet

Målet med projektet Digitala Stambanan är att förtydliga behovsbilden för digitala värdekedjor och digitala marknader.

På så sätt kan vi sprida kunskap och demonstrera värdet bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag.

Projektet skall visa på de möjligheter som kan skapas för svenska företag och för Sverige som land genom en satsning på ny digital infrastruktur. 

Så här går det till

Projektet är ett samverkansprojekt med basen i de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA. Projektet fokuserar på effektivisering och nytt värdeskapande med hjälp av informations- och dataöverföring mellan företag i olika värdekedjor. Ett antal värdekedjor inom olika segment av processindustrin och tillverkningsindustrin väljs ut för att kartlägga och analysera behovet av digitaliserat utbyte av data och information.

Projektet utvärderar också olika digitaliseringsteknologier som kan addera värde i specifika delar av värdekedjan. Ur kartläggningen och analysen av värdekedjorna väljs lämpliga fallstudier ut. Tillsammans utgör dessa fallstudier en större behovsbild för process- och tillverkningsindustrin. Projektet ska också utveckla ett antal ”Proof-of-Concept” i projektets digitaliseringshubbar, SII-lab och IndTech-lab, och skapa en prototyp av digitala stambanan för testkörning.

Contact us

Do you want to hear more about the project or participate in the work? Contact the project managers:

Maja Bärring
Project manager, Digitala Stambanan Production
[email protected] tel. 072 350 93 41

Anders OE Johansson
Project manager Digitala Stambanan IndTech
[email protected] tel. 070 562 52 50