Kampen om digitala plattformar för Konsumentmarknaden tycks Europa ha förlorat till de amerikanska bolagen, men för industrin finns stora behov och fantastiska möjligheter att skapa plattformar för informationsdelning. Här har Europa sin stora chans menar Harri Kulmala, CEO på DIMECC Ltd.

DIMECC är ett finskt företag som verkar för att facilitera den digitala transformationen. Detta gör DIMECC:s genom att så kallade ”co-creation facilitators”, skapar och driver samarbeten mellan företag, forskare och offentliga aktörer. Varje aktör har specifika kompetenser och en specifik roll i samarbetet, vilket gör att man tillsammans kan skapa något unikt som inte vore möjligt för en ensam aktör. Inom digitaliseringen är samarbetsförmåga kritiskt eftersom komplexiteten är hög och det är svårt för varje aktör att själv bygga upp alla nya kompetenser som behövs. Inom digitaliseringen går utvecklingen dessutom rasande snabbt och det dyker kontinuerligt upp nya tekniker, metoder och tankesätt. DIMECC är aktiva inom segmenten: marin-, metall och digitalindustri samt maskinbyggnation.

Harri menar att vi i Europa och i synnerhet i Norden har en unik icke-hierarkisk samarbetskultur. Det vill DIMECC ta vara på i sina program och projekt genom att skapa heterogena grupper utifrån t.ex. yrke, kön, ålder, härkomst och arbetslivserfarenhet, där det är viktigt att alla får komma till tals. ”Vi brukar försöka dämpa de vältaliga och lyssna mer på de tysta individerna” säger Harri. Sedan använder vi olika faciliteringsprocesser för att korta tiden för en produkt eller tjänst att nå marknaden.

Hur kommer det sig att vi är duktiga på att samarbeta här i Norden? Harri förklarar att det beror på många faktorer. Genom historien har det krävts samarbete för att kunna överleva på de här breddgraderna. Men även gemensam historia, värderingar genom religion har gett oss en grundsyn på människor där vi litar på varandra vilket främjar samarbete. Vi är inte lika hierarkiska som i andra kulturer. Om vi säger att vi har en icke-hierarkisk samarbetskultur så förstår inte en amerikan vad vi pratar om, säger Harri. Där är det mer frågan om en tävlingskultur än samarbetskultur.

Vårt klimat och historia har också gjort att vi i Norden är duktiga på innovation. Danmark, Finland och Sverige tillhör de bästa länderna i världen på att skapa innovationer. Kylan, mörkret och mycket skog och vatten har krävt innovationer för överlevnad. Långa avstånd har gjort det dyrt att flytta människor och varor, vilket gjort det dyrt att leva. Ett eget språk med förhållandevis få invånare har gjort att företag tidigt behövt fokusera på produkter och tjänster som håller för export i en internationell konkurrens, förklarar Harri. Han exemplifierar med hissföretaget Kone som levererar hissar till de högsta byggnaderna i världen när vi i Norden inte har hus som är ens hälften så höga.

Nu kommer digitaliseringen på bred front och Harri menar att många små företag inte förstått att de behöver digitalisera. Medelstora företag har förstått att det är viktigt. Kanske har de anställt en CDO (Chief Digital Officer), men de har sällan ett logiskt systematiskt förändringsprogram för sin digitalisering. Ofta är det många olika initiativ som spretar. Stora globala företag leder ofta utvecklingsarbetet. De har strategier, men ibland lite för många. En stor risk Harri påtalar är att de stora globala företagen tittar lite för mycket i samma riktning. Om de förlitar sig för mycket på ett fåtal stora aktörer såsom Microsoft, Amazon eller Siemens, drabbas alla av dessa aktörers eventuella felbeslut.

För att dra nytta av vår förmåga att samarbeta, skapa nya innovationer och ta vara på digitaliseringen ser Harri behov av lösningar för delning av data inom industrin. Han menar att skapa dessa plattformar för digitalt samarbete inom industrin är Europas chans när racet om konsumentmarknaden gällande informationsdelningsplattformar verkar ha gått förlorat till Silicon Valley. Den delningskultur vi har i Europa och Norden i synnerhet ska vi utnyttja. Det har EU-kommissionen förstått och initierat flera landsöverskridande forskningsprojekt för dataplattformar, men även inom Europas länder finns den här typen av projekt där Digitala Stambanan är ett svenskt exempel.

Projektet Digitala Stambanan skall visa på de möjligheter som kan skapas för företag genom att en satsning på ny digital infrastruktur, plattformar och marknadsplatser. Projektet skall skapa ”proof-of-concept” och argument i företags-case längs värdekedjor både inom tillverknings- och processindustrin samt sprida kunskapen bland företag. För att framgångsrikt skapa önskade effekter hos så många företag som möjligt råder Harri till att lyfta fram jordnära exempel genom att demonstrera pilotprojekt. Pilotprojekten ska helst öka entusiasmen i företaget. Det är viktigt att anställda på lägre nivå i företagen kan se och förstå vilka förbättringsmöjligheter som finns, avslutar Harri.