Inom projektet Digitala Stambanan pratar vi mycket om digitala plattformar och att det är viktigt för svensk industris framtida konkurrenskraft, men vad är egentligen en digital plattform? Här försöker vi nu förklara vad en digital plattform är och varför vi ser att det är en möjliggörare för svensk industris konkurrenskraft. I vår förra krönika berörde vi digitala värdekedjor. Den hittar ni här.

Martin Friis
Martin Friis

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Magnus Mörstam
Magnus Mörstam

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

En digital plattform är en digital teknisk lösning som möjliggör integration av data från flera källor och gör det möjligt för flera parter att kommunicera, interagera och utbyta data och information  som skapar värde

Tittar vi mer generellt på Digitala plattformar har de vanligtvis följande karaktäristiska egenskaper:

 • Flersidig: Digitala plattformar knyter ofta samman flera parter som har olika behov och intressen, såsom köpare och säljare, tjänsteleverantörer och konsumenter, eller innehållsskapare och besökare.
 • Nätverkseffekter: När fler användare ansluter sig till en digital plattform ökar värdet av plattformen för alla användare. Det gör i sin tur att fler vill ansluta och vara en del av sammanhanget. Detta är känt som nätverkseffekter, som kan skapa en positiv spiral för tillväxt och användande.
 • Datadriven: Digitala plattformar genererar och förlitar sig på stora mängder data för att driva och förbättra sina tjänster. De kan använda dataanalys, artificiell intelligens och maskininlärning för att få insikter om användarnas beteende och preferenser.
 • Öppna och tillgängliga: Många digitala plattformar är öppna för alla med en internetuppkoppling och en enhet, vilket kan göra dem tillgängliga för en stor och bred publik.
 • Skalbar: Digitala plattformar kan skalas snabbt och effektivt, ofta utan behov av betydande fysisk infrastruktur eller resurser.

Digitala plattformar är viktiga för industrin eftersom de erbjuder en rad fördelar som kan hjälpa företag och värdekedjor att förbättra sin produktivitet, minska kostnaderna och driva innovation. Här är några exempel:

 • Förbättrad dataintegration: Industriella digitala plattformar möjliggör integration av data från olika källor, såsom sensorer, maskiner och system, för att skapa en enhetlig bild av den industriella processen. Detta kan ge företag värdefulla insikter om prestanda, kvalitet, effektivitet och produktspårbarhet och göra det möjligt att optimera sin verksamhet därefter.
 • Förbättrat samarbete: Industriella digitala plattformar kan hjälpa till att koppla samman olika intressenter. Detta såväl inom den egna organisationen, som över hela den industriella värdekedjan, såsom leverantörer, kunder och partners, och underlätta samarbete och kunskapsdelning. Detta kan göra det möjligt för företag att identifiera nya möjligheter, minska ledtiderna och förbättra den övergripande produktiviteten.
 • Ökad flexibilitet och resiliens: Industriella digitala plattformar kan hjälpa företag att reagera snabbare på förändringar i efterfrågan, utbud och produktion genom att möjliggöra realtidsövervakning, analys och kontroll. Detta kan hjälpa företag att öka motståndskraften mot oförutsedda händelser, minska ledtiderna, förbättra kvaliteten och öka kundnöjdheten.
 • Bättre beslutsfattande: Industriella digitala plattformar kan ge företag värdefulla insikter och förutsägelser som kan stödja bättre beslutsfattande i hela organisationen. Genom att till exempel analysera data från sensorer och maskiner kan företag förutsäga när underhåll krävs, eller när en maskin sannolikt kommer att gå sönder, vilket gör det möjligt för dem att vidta förebyggande åtgärder och undvika stillestånd.
 • Minskade kostnader: Industriella digitala plattformar kan hjälpa företag att minska kostnaderna på ett antal sätt, till exempel genom att optimera energiförbrukningen, minska avfallet och förbättra effektiviteten. Genom att använda dataanalys och maskininlärning kan företag identifiera områden där kostnaderna kan minskas och göra riktade förbättringar.
 • Ökad spårbarhet och transparens: Genom att samla in och dela data längs värdekedjan blir det möjligt att följa produkternas resa från råmaterial till slutkund. Detta är särskilt viktigt för att uppfylla krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Spårbarheten kan också bidra till att minska riskerna för förfalskning och säkerställa efterlevnad av regler och standarder. Med digitala plattformar kan företag säkerställa att deras produkter är av högsta kvalitet och att de följer hållbarhets- och etikstandarder, vilket i sin tur kan bygga förtroende hos kunder och intressenter.

Digitala plattformar kan gestalta sig på många olika sätt, till exempel webbplatser, mobilappar, sociala medier, marknadsplatser med mera. Det finns många stora välkända digitala plattformar såsom Spotify, Airbnb, Uber och Facebook. De största och mest kända är ofta kopplade till slutanvändare i form av privatpersoner, men det finns även många digitala plattformar för industriellt bruk. Det kan röra sig om:

 • Produktions- och operativa plattformar. Dessa fokuserar på att optimera produktionsprocesser, övervaka maskiner och samla in data för att förbättra produktivitet och kvalitet. Exempel på sådana plattformar inkluderar MES (Manufacturing Execution Systems) och IIoT (Industrial Internet of Things) plattformar.
 • Leverantörsplattformar: Dessa plattformar underlättar samarbetet med leverantörer genom att dela information om beställningar, lagerstatus och produktionsscheman. Detta kan hjälpa till att minska ledtider och förbättra leveranskedjan. Exempel på leverantörsplattformar inkluderar EDI (Electronic Data Interchange) och SCM (Supply Chain Management) plattformar, men även företagsspecifika portaler där kund och leverantör kan kommunicera.
 • Kollaborativa plattformar: Dessa plattformar möjliggör samarbete och kunskapsdelning inom och mellan olika företag och organisationer. De kan användas för att främja innovation, problemlösning och gemensam produktutveckling. Exempel på kollaborativa plattformar inkluderar digitala verktyg för virtuellt samarbete och projektledning.
 • E-handelsplattformar: Dessa plattformar möjliggör försäljning och inköp av material, komponenter och produkter online. De kan integreras med befintliga system för att effektivisera inköpsprocessen och underlätta hanteringen av försäljningsordrar. Exempel på e-handelsplattformar inkluderar industriella B2B-marknadsplatser.
 • Analytiska plattformar: Dessa plattformar används för att analysera data och generera insikter för att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten. De kan använda maskininlärning, AI och big data-tekniker för att identifiera trender, förutsäga underhållsbehov och optimera processer.

Det finns naturligtvis många fler digitala plattformar som används inom tillverkande industrin, och vissa kan vara specialiserade för specifika branscher eller tillverkningsprocesser.

Digitala plattformar har förändrat många branscher och möjliggjort nya typer av företag och tjänster. De har också skapat nya utmaningar relaterade till integritet, säkerhet, reglering och konkurrens. När digitala plattformar fortsätter att utvecklas kommer de sannolikt att spela en allt viktigare roll i ekonomin och samhället.

Tips på vägen för er som vill utveckla ett digitalt plattformstänk inom era företag:

 1. Se till att er strategi också innefattar digitalisering: Digitalisering är ingen fristående entitet, utan snarare verktyg för verksamhetsutveckling och bör därför integreras i strategin. Det är viktigt för att definiera visionen, målen och målsättningarna för er digitala förändringsresa. Detta hjälper till att skapa en gemensam förståelse och riktning för alla intressenter i företaget.
 2. Skapa samarbeten: Ett digitalt plattformstänk kräver samarbeten såväl inom som utanför den egna organisation genom partnerskap med andra företag och organisationer. Samarbeten kan användas för att dela data, minska risker, öka innovation och bredda kundbasen.
 3. Investera i kompetensutveckling: En digital omvandling kräver investeringar i personalutbildning och utveckling. Detta kan inkludera att utbilda anställda i nya teknologier och arbetssätt, såväl som att rekrytera nya kompetenser eller ta extern hjälp av experter.

Lycka till!

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.