När gränserna mellan teknik, industri och akademisk forskning suddas ut, uppstår en miljö som främjar kreativitet och innovation. Digitala Stambanan Produktion är ett exempel på denna framgångsrika symbios, där det skapats en neutral förkommersiell plattform för att diskutera utmaningar och lösningar, skapa tillit och lära av varandra. Här delar vi med oss av de betydelsefulla lärdomar och perspektiv som framkommit ur detta samverkansprojekt.

Våra intervjuer med deltagande tillverkande företag och teknikleverantörer visar flera gemensamma nämnare om samarbetets värde:

Fördelar ur industriföretagens perspektiv:

Förfinad forskningsinriktning: Genom projektet har företagen fördjupat sin förståelse för interna utvecklingsbehov, vilket har lett till en mer målinriktad verksamhetsutveckling.

Bredare tillgång till kompetens: Att öppna dörrarna för besökare med andra kunskaper och expertis som ligger utanför företagets egna ramar har skapat nya möjligheter för innovation och tillväxt.

Utifrån-perspektiv: Att delta i projektet har motverkat ”hemmablindhet” och introducerat nya synsätt på verksamheten, vilket förbättrar både produkt- och processutveckling.

Forskningsförankring: Ett tätt samarbete med forskningen har belyst industrispecifika utmaningar, vilket har förbättrat både akademisk relevans och företagsstrategier.

Fördelar ur teknikparternas perspektiv:

Bygga trovärdighet och tillit: Samverkan har stärkt relationer och byggt tillit mellan olika aktörer. Att samarbeta med akademin skapar också en trovärdighet gentemot befintliga och ny potentiella kunder.

Effektiv omvärldsbevakning: Projektets arbetssätt har effektiviserat informationsflödet mellan akademi och industri där deltagande parter fått forskarnas perspektiv på aktuella frågeställningar, vilket har varit av stort värde för att förbli relevant i en ständigt föränderlig värld.

Nya kunskaper och perspektiv: Genom att sammanföra många olika kompetenser från olika håll har teknikparterna fått tillgång till nya perspektiv och kunskaper som annars skulle varit i princip omöjliga att få till sig vid ett och samma tillfälle. Det har gynnat både produktutveckling och personalens kompetensutveckling.

Minskning av gapet: Projektet har bidragit till en närmare relation mellan industri och akademi, till fördel för båda. Det har gjort att teoretisk kunskap snabbare kunnat omsättas till praktisk tillämpning. Det har också inneburit att forskare lättare fått insikter om industrins vardagssituation.

Vi frågade även våra projektpartners vilka råd de skulle ge till andra företag och organisationer som får möjlighet att delta i liknande samverkansprojekt. Om ni funderar på att delta i ett samverkansprojekt. Tänk på det här:

Investera med övertygelse: Engagemang i tid och energi, kanske även med finansiella resurser är viktigt och nödvändigt för att få ut så mycket värde som möjligt.

Nätverkande som katalysator: Samarbetet erbjuder unika möjligheter till nya kontakter och synsätt. Ta vara på de möjligheter som ges till att nätverka och förskansa er olika perspektiv på saker och ting.

Värdefulla insikter: Deltagande företag får tillgång till en unik samling människor på samma plats vilket kan ge insikter som kan vara svåra att nå på egen hand. Tänk också på att du är en viktig pusselbit där dit bidrag är viktigt för övriga

Var prestigelös: En inbjudan till öppenhet och en vilja att dela både framgångar och misslyckanden

Engagera och utvärdera: En uppmaning att fullt ut engagera sig och sedan utvärdera samarbetets effekt.

Det är tydligt att både industriföretag och teknikpartner ser samverkan som ett kraftfullt sätt att skapa konkurrenskraft för framtiden. Genom att dela med oss av dessa insikter och erfarenheter hoppas vi kunna inspirera fler att delta i liknande framtida samverkansprojekt.

Ralf Ragnarsson
Ralf Ragnarsson

Head of Business

Nitator

Vi hade inte en tydlig målbild för vad vi skulle uppnå när vi gick med i projektet DSP, men kan konstatera att vi höjt nivån kring digitaliseringen på Nitator flera steg vilket verkligen överträffat våra förväntningar.

Vi har genomfört aktiviteter som lagt grunden till vår digitala strategi, samt etablerat ett nätverk inom digitalisering som vi aldrig hade lyckats med utan projektet!

På Nitator brukar vi tacka ja till projekt där vi ser stor potential till förbättring och en möjlighet att vara med tidigt, för att skapa bäst förutsättningar att etablera nya arbetssätt i en miljö där kravbilden snabbt ändras. 

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.