Nästa steg i att bygga framtidens Digitala Stambanan är nu påbörjad; en stambana som stärker svensk industris konkurrenskraft. Pandemin har kraftigt accelererat den digitala transformationen av industrin över hela världen. Där har digitala plattformar spelat en viktig roll för att möjliggöra utbyte av data, information och kommunikation mellan aktörer i värdekedjor. Men för att plattformarna ska kunna nyttjas fullt ut krävs en utbyggnad av den digitala infrastrukturen. Järnvägens stambana, som en gång skapade förutsättningarna för dagens industri och välstånd behöver kompletteras med en ny digital stambana. Vi behöver också säkerställa en ökad digital mognad och kompetens av digitalisering i industrin.

Under 2018 startade samverkansprojektet Digitala Stambanan, initierat av de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) och Produktion2030. Projektet som pågick 2018–2020 finansierades genom regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och smarta material”. Projektet undersökte och kartlade behoven och möjligheterna med digitalt informationsutbyte i svensk industri. Ökad digitalisering ger helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i värdekedjorna. Det gör att företag kan samverka med varandra och sina kunder på nya sätt och skapa mervärden tillsammans. Projektet förtydligade behovsbilden för digitala värdekedjor, plattformar, digitala marknader och ekosystem. Kunskap spreds både inom och utanför projektets gränser, vilket har lyft frågan om digitalisering av värdekedjor på agendan hos många företag. Nu har Vinnova beviljat en fortsättning för projektet som startar under september 2021. Detta är en satsning finansierad av Vinnova och ett 40-tal industribolag på 80 MSEK över tre år. 

Digitala Stambanan arbetar nu på två fronter för att på bästa sätt stärka både processindustrin och den tillverkande industrin; ”Digitala Stambanan IndTech” som drivs av det strategiska innovationsprogrammet PiiA och ”Digitala Stambanan Produktion” som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030. 

”Digitala Stambanan IndTech är mycket viktigt för PiiA och programmets intressenter” berättar Peter Wallin, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA. ”Projektet har stor potential att stärka konkurrenskraften hos svensk råvaru- och processindustri och dess ekosystem av teknikleverantörer. Det leder till en värdeökning av råvaran och produkterna i de industriella värdekedjorna. De lärdomar som byggs upp i projektet kommer vi dela med oss av för att stärka fler bolag i branschen.”

Digitala Stambanan IndTech syftar till att utveckla industriell förståelse och insikter genom industricase som utforskar och demonstrerar digitalisering i praktiken. Man kommer även integrera informationsflöden genom att nyttja ny teknik, nya affärs- och verksamhetsmodeller samt påverka arbetssätt. För att stimulera kunskapsutbyte och fler möten mellan industri, teknikbolag och forskningsaktörer kommer stora insatser även göras för kommunikation och möten.

”Vi startar med industricase initialt inom värdekedjorna koppar, stål och energi” berättar Per Lundén, projektledare för Digitala Stambanan IndTech. ”De deltagande organisationerna är både processindustrier och teknikleverantörer samt forskare från akademin och RISE. Vi kommer att arbeta fram nya metoder att demonstrera och bygga en kunskapsbank för industrin.”

Visionen med Digitala Stambanan Produktion är ett kraftigt ökat användande av digitala plattformar i värdekedjor inom tillverkningsindustrin i Sverige som i sin tur kan leda till ökad konkurrenskraft, hög resiliens mot störningar, högre effektivitet och ökat samarbete i industriella nätverk vilket stärker svensk industris omställningsförmåga och anpassningsmöjligheter.

“Vi är väldigt glada för förtroendet att fortsätta bidra till en ökad digital mognad och kunskap om digitalisering av värdekedjor – och därmed öka nyttjandet av digitalisering i tillverkningsindustrin” säger Maja Bärring forskare på Chalmers tekniska högskola som är projektledare för Digitala Stambanan Produktion.

En existerande testbädd för industriell digitalisering, Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) vid Chalmers tekniska högskola, byggs ut för att kunna mäta, testa och demonstrera användningen av digitala plattformar i tillverkningsindustrins leverantörskedjor.

“Vi ser stor potential med att vidareutveckla SII-Lab för att kunna testa och demonstrera hur digitala plattformar kan användas i tillverkningsindustrin” säger Martin Friis, Teknikföretagen. 

Ökad digitalisering ger helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i värdekedjorna. Det gör att företag kan samverka inom bolaget och med sina leverantörer och kunder på nya sätt som skapar större mervärden. Digitala Stambanan arbetar för en förbättrad behovsbild för vad svensk industri behöver i den digitala omställningen. Målet är att stärka svensk konkurrenskraft på en digital världsmarknad. Projekten startar under hösten 2021, men i uppstartsfas finns fortfarande utrymme att påverka projekten. Är det här intressant för dig och din organisation att vara involverade på något sätt, hör av dig till projektledarna och gå in på hemsidan digitalastambanan.se för mer information och inspiration. 

Kontaktuppgifter:

digitalastambanan.se

Per Lundén
Projektledare, Digitala Stambanan IndTech
[email protected]
073 800 33 84

Maja Bärring
Projektledare, Digitala Stambanan Produktion
[email protected]
072-350 93 41