Ett drygt år efter att projektet Digitala Stambanan Produktion beviljades av Vinnova gör vi nu nedslag i de olika värdekedjorna projektet arbetar med. Först ut är arbetspaket 1 (WP1) som leds av Maja Bärring, Arpita Chari och Dan Li från Chalmers.

Vilka parter ingår i WP1?

WP 1 arbetar med en värdekedja inom fordonsindustrin där SSAB och BUFAB är leverantörer till Nitator. SSAB tillhandahåller plåt till Nitator som bearbetar det till slutkunder i fordonsindustrin. Utöver bearbetning utför även Nitator viss montering där C-artiklar från Bufab bland annat används. ChainTraced är teknikleverantör och tillhandahåller en lösning för att digitalisera produktdata. Nitator, Bufab och ChainTraced var alla med i förra etappen av Digitala Stambanan.

C-artiklar, vad är det?

Det är typiskt skruv, mutter och förband. Billiga artiklar i höga volymer som får stor påverkan om de inte finns tillgängliga.

Vad karaktäriserar värdekedjan?

Leveranssäkerheten är viktig, vilket sätter ett stort fokus på logistikflödets flexibilitet att kunna snabbt anpassa sig efter olika behov och önskemål hos slutkunden som ofta är en OEM (Original Equipment Manufacturer) i Sverige inom fordonsindustrin.

Vad ser ni som värdekedjans utmaningar?

Det finns en brist i data- och informationsdelning både upp och ned i värdekedjan. Det finns också frågetecken kring hur befintliga data används hos kund, men även vilka önskemål av data som egentligen finns i andra delar av värdekedjan.

Samtidigt som vi ser detta som utmaningar ser vi också en stor vilja från alla parter att lära sig av varandra, vilket är mycket positivt för projektet. menar Maja.

Nitator är en mindre aktör mellan större parter i en leverantörskedja. Som liten aktör kan det vara svårt att ställa krav som en större part kan göra. Förmågan att kunna ha en hög flexibilitet blir då en konkurrensfördel. Flexibiliteten ställer krav på deras arbetsprocesser, men även deras digitaliseringslösningar som då ska passa ihop med andra parters olika digitaliseringslösningar.

En utmaning för projektet är att utforska, avgränsa och designa vilken data som kan bidra till en sådan förmåga inom ramen för projektet säger Dan.

Vad har ni då valt för fokusområden för WP1?

Utifrån de utmaningar som värdekedjan ser och där de ser potential att öka användningen av data och skapa värde har vi identifierat fyra olika delområden:

  • Produktdata – Hur data tillhörande produkten kan användas mer (Exempel SSAB:s materialdata)
  • Leveranssäkerhet – Dela data som behövs för att prognosticera och säkra leveranser.
  • Kundkännedom – Förstå kravställning hos kund längre ned i leveranskedjan.
  • Grön omställning – Visualisera CO2-avtryck i värdekedjan (spårbarhet av material och produkt). Detta är något som kommer påverka alla industrier.
Maja Bärring
Maja Bärring

Projektledare

Digitala Stambanan Produktion

Dan Li
Dan Li

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Arpita Chari
Arpita Chari

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Vad vill ni åstadkomma i WP1?

Först vill vi se hur företagen i värdekedjan arbetar idag och vilken mognadsnivå de befinner sig på med hjälp av mognadsbedömningen Industrie 4.0 Maturity Index. Sedan vill vi adressera delområdena med ökad datadelning för att se hur samarbetet kan förbättras i värdekedjan. Det kommer vi göra på olika sätt, men vi inleder med att ta fram en demonstrator för hur CO2-data kan samlas in och visualiseras för alla parter i värdekedjan.

Hur tycker ni arbetet fortlöpt så här långt?

I början var det mycket fokus på projektövergripande aktiviteter. Nu blir det även mer fokus på själva värdekedjan. Vi har förankrat och ramat in frågeställningar och därmed också förväntningar på projektet mer i detalj. Den gemensamma förståelsen för projektet som helhet tror vi är viktig att ha med sig för det fortsatta arbetet.
Projektdeltagarnas engagemang och intresse för projektet är högre än vad vi vågat hoppas på. De är öppna och samarbetsvilliga och delar med sig av sina erfarenheter. Viljan att lägga ned tid för lära sig tillsammans med andra är viktig för projektets resultat

Vad har ni dragit för lärdomar så här långt?

En lärdom vi tycker oss se är att det finns mycket data hos företagen, men den behöver göras mer tillgänglig för att kunna nyttjas mer och skapa värde. Företagen vet ofta om att det har mycket data, men de vet inte hur de ska göra den tillgänglig.

Hur ser ni på fortsättningen? Vad är er spaning framåt?

Vi är i en tid där leveranssäkerhet och logistik blivit ännu mer komplicerad. Vi har en värdekedja som väljer att anta utmaningarna tillsammans och hjälpa varandra, i stället för att försöka lösa detta på egen hand. Det känns lovande och är något vi tror på. Från vårt perspektiv på Chalmers är det jätteintressant att få vara med på den resan med en värdekedja som står inför dessa utmaningar nu.
Vi ser också att vi adresserar ett område som blir viktigare och viktigare framåt. Till exempel det här med CO2-avtryck längs värdekedjan. Det kanske blir ett krav framöver att kunna samla in och visa på sitt CO2-avtryck. Hur ska det då göras och visualiseras? Det intressanta blir också i nästa steg, hur företagen kan ta detta till sina kunder och vilka värden som kan skapas framöver. Vad är det värt för deras kunder? Än så länge är det pris på produkten som styr i många fall.

Tack Maja, Arpita och Dan! Det blir intressant att följa det fortsatta arbetet. Stort lycka till!

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.