Vi fortsätter med våra nedslag i arbetspaketen. Denna gång har vi kommit till arbetspaket 2 (WP2) som Adriana Ito från Chalmers nu leder och fram till för en månad sedan leddes även av Dan Li från Chalmers.

Kan ni beskriva den värdekedja ni arbetar med i WP2?

I WP2 följer vi en specifik komponent, en vevstake, genom leverantörskedjan. Först bearbetas den hos Sansera i Trollhättan. Den ingår sedan som detalj i motorn som sätts samman hos Volvo Powertrain i Skövde och själva motorn monteras sedan i lastbilarna hos Volvo i Tuve. Utöver det har vi flera teknikleverantörer som ska hjälpa till att utveckla de digitala lösningarna för den här värdekedjan. Dessa är Aixia, Empir Industry, HMS Network, KPMG, Microsoft, PTC och Rockwell Automation.

Vad är det ni fokuserar på i det här flödet?

Efter att ha genomfört flertal möten, workshops, Gemba walks, med mera tillsammans med de tillverkande företagen har vi valt att fokusera på kvalitetssäkring. För att uppnå önskad kvalitetssäkring är det två faktorer vi valt att koncentrera oss på: rotorsaksanalys och spårbarhet. Med de här premisserna har vi skapat en behovsbild eller en beskrivning av önskemål på vad de tillverkande företagen vill uppnå i projektet. Därefter involverades teknikleverantörerna och vi gör nu ett arbete för att se hur en teknisk lösning kan förverkligas.

Adriana Ito
Adriana Ito

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

En teknisk lösning säger ni. Är det vad som ska åstadkommas i WP2? Kan ni beskriva den mer?

Vi vill skapa en digital plattform som kan dela olika typer av data, information, och kunskap längs värdekedjan. Vi vill framtidssäkra plattformen genom att den ska vara skalbar så vi kan inkludera fler företag och deras data, men också flexibel så vi kan utöka med fler datatyper och mer innehåll allt eftersom. Utöver detta vill vi att plattformen ska kunna utnyttjas för fler applikationer som får ta del av data, information och kunskap som plattformen hanterar, en modulär lösning helt enkelt.

Det låter som ni vill visa på flera saker i en och samma lösning, stämmer det?

Ja, egentligen är det tre olika moduler eller applikationer vi vill ha i den digitala plattformen. Den första för hantering av spårbarhet av produktrelaterad data. Andra modulen ska tillgängliggöra relevant information för rotorsaksanalys genom att automatiskt generera förifyllda fiskbensdiagram. Tredje modulen ska hjälpa företagen i värdekedjan att hitta rätt kompetens och kunskap hos varandra, vilket förbättrar och förstärker samarbetet och den gemensamma problemlösningsförmågan.

Vad är nästa steg för er?

Nu när önskebilden är framtagen är nästa steg att teknikleverantörerna ska utvärdera vad de kan bidra med i form av kompetens, samt och hårdvara och mjukvara . Därefter behöver vi i arbetspaketet värdera vad som är rimligt att utveckla inom ramen för det här projektet. När vi vet det kan vi bestämma hur mycket vi kan förverkliga av modulerna som prioriteras.

Hur tycker ni att arbetet fortlöpt?

Vi tycker att det flutit på bra. Inledningsvis var tillverkande företagen i fokus för att formulera en önskad målbild. Med denna målbild på plats har teknikleverantörerna bidragit med inspel på vad de tycker skulle vara intressant att få med för att driva den tekniska utvecklingen. Många intressanta idéer har kommit fram i samband med de hittills genomförda projektaktiviteterna. Det finns en stor öppenhet utan prestige eller konkurrens bland teknikleverantörerna där viljan att samarbeta är tydlig. Arbetet med att skapa konsensus har gått bra, nu kommer nästa svåra steg att se vad vi faktiskt behöver göra för att åstadkomma det vi vill.

Vad har ni fått för insikter så här långt?

För tillverkande företag finns det många olika saker som behöver genomföras för en lyckad digital transformation. Många teknikleverantörer och systemintegratörer har också insett att det inte går att tillhandahålla all kompetens själv utan det krävs samarbete med andra. I ett sådant här projekt som Digitala Stambanan Produktion ges det mycket möjligheter att lära av varandra, vilket är en väldigt viktig del för de medverkande företagen. Det har visat sig tydligt bland de tillverkande företagen där de delar intresset för kvalitetssäkring, men där digitala lösningar saknas i stor utsträckning. Att teknikleverantörerna ser detta som intressant och spännande, samt att de vill och kan bidra gör att vi ser mycket positivt på projektets fortsatta arbete.

Har ni stött på några svårigheter?

Att hitta rätt konkretiseringsnivå utifrån de tillverkande företagens utmaningar har varit en utmaning för projektet. I dialogen med teknikleverantörerna ville vi först inte vara för detaljerade och låsa in dem i våra tankar för att då riskera att hämma deras kreativitet, men vi fick göra ett omtag när teknikleverantörerna önskade mer detaljer.

Vilka lärdomar har ni dragit hittills?

Det har tagit längre tid att skapa konsensus än i andra projekt, men å andra sidan är det inte så konstigt eftersom vi är fler parter involverade än vad vi är vana vid. Nu har vi både flera tillverkningsföretag och flera teknikföretag som ska hitta en gemensam väg framåt.

Tack Adriana! Vi kommer följa ert fortsatta arbete med spänning. Lycka till!

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.