Det finns stora värden för industrin att realisera genom bättre informationshantering i värdekedjor och i produkters livscykler. Varför är det då inte fler företag som arbetar aktivt med detta?

Den icke vinstdrivande organisationen SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) driver frågor som är nära besläktade med det vi fokuserar på i Digitala Stambanan. Det handlar till exempel om standarder för informationsutbyte mellan IT-system. I deras nyhetsbrev (2022-02-28) förklaras begreppet interoperabilitet, som är förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra. Exempel på värden som bättre informationsutbyte kan åstadkomma lyfts fram, men också tankar om vad som hindrar industrin från att realisera dessa möjligheter.

Föreningen SEIIA bildades som ett resultat av LCDM-projektet; finansierat genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Projektet fokuserade på att etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem i en anläggnings livscykel.

Läs hela artikeln här