I projektet Digitala Stambanan utvecklar vi demonstratorer av den här typen för att testa funktionalitet, men även för att sprida kunskaper och erfarenheter från projektet vidare till andra företag och organisationer.

I projektet Digitala Stambanan Produktion är arbetet indelat i olika arbetspaket. I det första arbetspaketet (WP1) arbetar vi med en värdekedja inom stålindustrin där stål från SSAB tillsammans med C-artiklar (till exempel skruvar och muttrar) från Bufab levereras till Nitator som bearbetar, svetsar, målar och monterar produkter till fordonsindustrin. I fokus för WP1 ligger logistikflöden, förmåga att möta kundernas tidsramar och spårbarhet på produkter och material i värdekedjan. För att påvisa funktionalitet i tekniska lösningar som tas fram utvecklas i projektet olika demonstratorer. Tillsammans i WP1 har fyra fokusområden inom datadelning för värdekedjan valts ut:

  • Produktdata
  • Leveranssäkerhet
  • Förståelse för kundens krav
  • Visualisering av klimatpåverkan

Av dessa områden har två olika demonstratorer börjat utvecklas. Den ena handlar om att påvisa möjligheter med användning av digitala plattformar för hållbarhet och den andra för leveranssäkerhet. Två av teknikleverantörerna i projektet tillhandahåller lösningar för utvecklingen av demonstratorerna. Demonstratorn för hållbarhet byggs på ChainTraceds plattform för produktpass som ger spårbarhet genom en värdekedja. För demonstratorn kring leveranssäkerhet används Rockwell Automations visualiseringsplattform FTOpitx som är en användargränssnittsbaserad spårbarhetslösning.

Möjligheter med användning av digitala plattformar för hållbarhet:

Av dessa områden har två olika demonstratorer börjat utvecklas. Den ena handlar om att påvisa möjligheter med användning av digitala plattformar för hållbarhet och den andra för leveranssäkerhet. Två av teknikleverantörerna i projektet tillhandahåller lösningar för utvecklingen av demonstratorerna. Demonstratorn för hållbarhet byggs på ChainTraceds plattform för produktpass som ger spårbarhet genom en värdekedja. För demonstratorn kring leveranssäkerhet används Rockwell Automations visualiseringsplattform FTOpitx som är en användargränssnittsbaserad spårbarhetslösning..

Figur 1 Scope 1, 2, and 3 utsläpp (Källa: PlanA).

Utmaningar och kommande uppgifter:

I första versionen av demonstratorn har historisk data med vissa antaganden och kvalificerade uppskattningar använts i arbetet med att etablera kommunikationen mellan företagen i värdekedjan. Inledningsvis har data skickats i samband med leveranser av produkter och bara för en typ av material. CO2-datan som skickas är på produktnivå uppdateras förnärvarande två gånger om året.

I nästa steg önskas mer realistisk data på batchnivå och för olika materialtyper. För att varje part i värdekedjan ska kunna leverera mer realistisk data på batchnivå behövs mer automatik i insamlingen av information och kopplingar mellan parternas interna system och demonstratorn. Detta i sin tur skapar utmaningar på grund av olika nivåer av digital mognad samt integritets- och IT-säkerhetsfrågor.

I kommande steg skulle demonstratorn kunna utvecklas mot CO2-spårbarhet på individnivå. Det skulle i så fall ställa ännu högre krav på systemens förmåga att kunna leverera den detaljerade information som behövs. Ännu mer data från processen (OT) behöver kopplas samman med data från affärssystemen (IT) och även andra kringliggande system. Produkter och komponenter behöver fysiskt märkas upp så att de går att identifieras. Det ställer högre krav på logistiken för fysisk och digital spårbarhet genom hela värdekedjan.

Figur 2 Spårbarhetsträd genererat från data insamlad från olika aktörer i värdekedjan. De gröna staplarna representerar bidraget till det totala koldioxidavtrycket (Källa: ChainTraced).

Arpita Chari – WP-ledare, Chalmers Tekniska Högskola.

Medlemmarna i vårt arbetspaket har ansträngt sig för att ta vara på data längs värdekedjan och skapa tydliga visualiseringar där koldioxidavtryck och produktstatus kan ses på ett effektivt sätt. I och med nya direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) och ökade kundkrav på att särskilja grönt stål, har detta arbete aldrig varit mer relevant än nu. Genom att engagera sig i de uppgifter som utförs i detta arbetspaket – särskilt när det gäller implementering av digitala plattformar – förbättrar våra partners sina hållbarhetsarbete genom att belysa nyckelområden eller hotspots i värdekedjan. Detta främjar inte bara transparens och ansvarstagande utan är också i linje med de senaste regleringarna. Vårt mål är att inspirera andra företag till liknande förändringsresor, inte bara för att uppfylla dessa nya regulatoriska krav utan för att främja en hållbar framtid där tillverkande industri spelar en stor roll.

Läs mer om arbetspaket 1 här.

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.