En gapanalys mellan teknik- och tillverkningsföretags syn på digitalisering utförd av Chalmers.

I detta kandidatarbete från Chalmers, ett bidrag till projektet Digitala Stambanan, studeras möjligheter att utveckla och förbättra digitaliseringsarbetet i svensk tillverkningsindustri. Studien är en gapanalys där studenterna undersökt skillnader i mindre tillverkande företags perspektiv med teknikföretagens perspektiv. Digitalisering är idag ett omtalat ämne som revolutionerar industrin världen över. För att svenska industriföretag ska hålla sig konkurrenskraftiga och ligga i framkant på den globala marknaden krävs en omställning.

Digitaliseringen utgår idag ofta från att hitta tillämpningar för redan existerande teknik. Det handlar mer om att anpassa digitaliseringsarbetet så att tillverkningsföretaget kan uppvisa digitala lösningar. Syftet med den här studien var istället att vända på perspektivet och undersöka möjligheter att utveckla och förbättra digitaliseringsarbetet utifrån teknik- och tillverkningsföretagens synvinkel. Hur kan digitalisering ge de bästa förutsättningarna för att bibehålla en konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige?

Efter inledande litteraturstudier hölls intervjuer med representanter från teknik- och tillverkningsföretag; tre teknikföretag, ett tillverkningsföretag samt en branschorganisation med större delen av svenska fordonsindustrin som medlemmar. Detta för att ge en djupare inblick i och förståelse för parternas syn på utmaningar för svensk tillverkningsindustri.

Viktiga slutsatser från studien är att kompetensnivån i Sverige behöver höjas. Dels inom teknikområden som artificiell intelligens (AI), men även gällande samarbeten mellan och inom företag. Både teknik- och tillverkningsföretagen nämner AI som ett viktigt ämne för digitalisering. För att hantera nya dataströmmar och dela information har digitala plattformar goda möjligheter, men här finns det en skillnad i synsätt mellan parterna. Teknikföretagen ser möjligheter för hela svenska industrin, jämfört med tillverkningsföretagen som främst ser fördelar inom den närmaste leverantörskedjan.

Många företag ser redan tillräckligt starka incitament för att digitalisera sina verksamheter, men det finns också en del framförallt små och medelstora företag (SMF) som skulle behöva stimulanser från stat eller region i sitt digitaliseringsarbete. Rekommendationen är att ekonomiska incitament kopplas till hållbarhetsmål då studien delvis pekar på att hållbarhet idag inte är ett starkt incitament för digitalisering hos företagen.

En annan rekommendation utifrån studien är att svenska myndigheter i större utsträckning bör ta på sig ansvaret för att facilitera samarbeten för kunskapsutbyte mellan företag liknande de i studien (SMF). Detta då allt mer komplexa digitala system kräver en mer omfattande kompetens, något som inte kan förväntas finnas hos alla SMF. Samarbete är en nyckel till framgång i detta arbete.

Läs hela rapporten här