I projektet Digitala Stambanan utvecklar vi demonstratorer av den här typen för att testa funktionalitet, men även för att sprida kunskaper och erfarenheter från projektet vidare till andra företag och organisationer.

I projektet Digitala Stambanan Produktion är arbetet indelat i olika arbetspaket. I det första arbetspaketet (WP1) arbetar vi med en värdekedja inom stålindustrin där stål från SSAB tillsammans med C-artiklar (till exempel skruvar och muttrar) från Bufab levereras till Nitator som bearbetar, svetsar, målar och monterar produkter till fordonsindustrin. I fokus för WP1 ligger logistikflöden, förmåga att möta kundernas tidsramar och spårbarhet på produkter och material i värdekedjan. För att påvisa funktionalitet i tekniska lösningar som tas fram utvecklas i projektet olika demonstratorer. Tillsammans i WP1 har fyra fokusområden inom datadelning för värdekedjan valts ut:

  • Produktdata
  • Leveranssäkerhet
  • Förståelse för kundens krav
  • Visualisering av klimatpåverkan

Av dessa områden har två olika demonstratorer börjat utvecklas. Den ena handlar om att påvisa möjligheter med användning av digitala plattformar för hållbarhet och den andra för leveranssäkerhet. Två av teknikleverantörerna i projektet tillhandahåller lösningar för utvecklingen av demonstratorerna. Demonstratorn för hållbarhet byggs på ChainTraceds plattform för produktpass som ger spårbarhet genom en värdekedja. För demonstratorn kring leveranssäkerhet används Rockwell Automations visualiseringsplattform FTOpitx som är en användargränssnittsbaserad spårbarhetslösning.

Som part i en värdekedja är du ofta beroende av någon annan för att kunna planera och utföra din del av värdeskapandet. Att då kunna veta så mycket som möjligt om när saker förväntas levereras skapar förutsättningar för att planera och optimera det egna arbetet. I projektet Digitala Stambanan skapas nu en första version av en demonstrator för att visualisera och prognostisera när olika leveranser kommer att ske i en värdekedja, något vi kallar för leveranssäkerhet.

Demonstratorn för ’leveranssäkerhet’ har planerats att genomföras i tre faser. I den första fasen kommer data att extraheras från ChainTraced till FTOptix-plattformen (Figur 1) för att tillhandahålla lättförståelig datavisualisering som ger insikter och ett proaktivt arbetssätt för operatörer. FT Optix och API:er kommer att användas i form av Sankey-grafer (för hållbarhetsrelaterade insatser) eller skärmar (för att visualisera produktionsdata). I fas 2 kommer en bredare syn på värdekedjan att övervägas där projektet kommer att kombinera insikterna från fas 1 till en DataOps-plattform för gemensamma vyer. IT/OT och ingenjörsfunktioner kommer att ha förenklad åtkomst till komplexa och stora mängder industriell data som genereras och hanteras i produktionssystemen. Detta gör data tillgänglig, meningsfull och användbar vilket möjliggör att tillverkande organisationer får värde på ett mer effektivt sätt. Fas 3 kommer att inkludera MES- och QMS-funktionalitet. Faserna 2 och 3 har ännu inte detaljplanerats och kräver ytterligare diskussioner kring omfattningen efter det att fas 1 av demo-utvecklingen är slutförd.

Möjligheter med användning av digitala plattformar för leveranssäkerhet:

Det finns en rad fördelar med att visualisera och dela leveransdata i en värdekedja:

  • Det kommer möjliggöra samarbete för varje intressent i värdekedjan, var som helst inom och utanför företaget och i värdekedjan. Plattformen håller reda på utförda uppgifter och ökar spårbarhet och processeffektivitet.
  • Genom olika operatörsgränssnitt samlas data på ett ställe och skapar på så sätt en datakälla till maskininlärning och AI som används för att skapa leveransprognosen.
  • Plattformen hjälper till att skapa transparens i värdekedjan när produktens väg visualiseras.
  • Operatörer i värdekedjan kan uppdatera status för produkten om något oväntat skulle inträffa i tillverkningen.
  • Plattformen ger nästkommande steg i värdekedjan möjlighet att göra beställningar baserat på tillgänglighet för leverans (indikeras i demonstratorn med färgerna röd, gul och grön). Om likvärdiga produkter finns att beställa kan operatörer ges vägledning för att beställa dessa och på så sätt hålla ett leveransmål gentemot sin kund.

Figur 1 FTOptix HMI visualiseringsplattform (Källa: Rockwell)

Utmaningar:

De främsta utmaningarna så här långt i utvecklingen av denna demonstrator har varit att förstå vad värdekedjans aktörer vill visualisera i sin vyer och hur den extraherade datan från värdekedjan kan sparas i molnet. Datan från värdekedjans olika parter kommer att sparas i molnet (Microsoft Azure) tillsammans med en installation för IoT-anslutningar.

Arpita Chari – WP-ledare, Chalmers Tekniska Högskola.

Vår strävan efter att förbättra leveranssäkerheten genom digitalisering har lett oss genom utmanande, men väldigt givande innovativa diskussioner. Att arbeta med den här plattformen har inte bara stärkt vår tekniska kapacitet utan också vår förmåga att förutse och uppfylla kundernas behov på ett mer exakt och effektivt sätt. Dessutom kommer plattformen visualisera den CO2-data som ChainTraced samlat in för den första demonstratorn.

Läs mer om arbetspaket 1 här.

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.