I tidigare krönikor har vi berört både digitala värdekedjor och digitala plattformar samt skillnaden mellan dem. Ett tredje och närbesläktat begrepp är digitala ekosystem, vilket vi tänkte ägna oss åt idag. 

Vad är då ett digitalt ekosystem?

Martin Friis
Martin Friis

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Kortfattat skulle vi kunna förklara det och säga att det är ett dynamiskt nätverk av aktörer och teknologier som samarbetar och interagerar digitalt för att skapa värde och möjliggöra innovation.

Magnus Mörstam
Magnus Mörstam

Arbetspaketsledare

Digitala Stambanan Produktion

Ett digitalt ekosystem behöver en eller flera digitala plattformar som teknisk grund eller infrastruktur som möjliggör interaktion, transaktioner och/eller utbyte av information mellan användare och aktörer. Det kan vara en webbplats, en app, en molnplattform eller en mjukvaruplattform. En digital plattform erbjuder vanligtvis olika funktioner, verktyg och tjänster som användarna kan dra nytta av. 

Ett digitalt ekosystem är ett bredare begrepp som inte bara inkluderar den digitala plattformen utan även alla aktörer som är involverade i interaktionen och samarbetet på plattformen. Ett digitalt ekosystem kan bestå av företag, organisationer, användare och andra intressenter som samverkar och utbyter värde med hjälp av den digitala plattformen som nav.

Med andra ord kan vi säga att den digitala plattformen är själva teknologin eller verktyget som används för att möjliggöra interaktion och transaktioner, medan det digitala ekosystemet är ett bredare begrepp som även innefattar aktörerna och interaktionerna som sker på den plattformen.

För att ge ett exempel: Facebook kan betraktas som en digital plattform, där användarna kan skapa konton, dela inlägg, kommentera och interagera med varandra. Men det digitala ekosystemet för Facebook omfattar även företag som annonserar på plattformen, utvecklare som bygger appar för Facebook, användare som delar innehåll och så vidare. 

I förra krönikan beskrev vi skillnaden mellan digitala värdekedjor och digitala plattformar. Vi förklarade där digitala värdekedjor som den övergripande processen för att skapa och leverera produkter eller tjänster genom att integrera olika aktiviteter och aktörer digitalt. Det innebär att företaget kan samarbeta med sina leverantörer för att säkerställa en smidig leveranskedja och högkvalitativa ingående material. Det kan också involvera interaktion med kunder för att förstå deras behov, leverera värde genom produkter eller tjänster och hantera eftermarknadsaktiviteter såsom support och feedback. Trots att flera aktörer är involverade är fokus fortfarande på att optimera och koordinera interaktioner för att leverera värde till kunderna, och det kan vara inom ramen för en enda organisation. 

Ett digitalt ekosystem å andra sidan sträcker sig längre än en enskild organisations värdekedja och omfattar flera oberoende aktörer och plattformar. Det är en dynamisk struktur där olika aktörer samverkar och skapar värde genom utbyte, samarbete och interaktion. Ett digitalt ekosystem kan inkludera flera företag, organisationer, användare, teknikleverantörer och andra intressenter som samverkar och utbyter värde genom en central plattform eller nätverk. Det är ett bredare perspektiv som inte är begränsad till en enda organisations verksamhet och där flera parter kan dra nytta av samarbetet och synergier som uppstår inom ekosystemet.

Det är viktigt för företag att förstå innebörden av digitala ekosystem av flera skäl:

 1. Affärsmöjligheter: Genom att förstå digitala ekosystem kan företag identifiera och utnyttja nya affärsmöjligheter. Genom att delta i befintliga digitala ekosystem eller bygga egna kan företag nå en bredare publik, expandera sin kundbas och skapa nya intäktsströmmar genom samarbete, partnerskap och integrering med andra aktörer inom ekosystemet.
 2. Tillgång till resurser och expertis: Genom att vara en del av ett digitalt ekosystem får företag tillgång till en bredare pool av resurser och expertis. Det kan inkludera tillgång till tekniker, data, infrastruktur, kunskap och kompetens som finns tillgängligt genom samarbeten och partnerskap med andra aktörer inom ekosystemet. Detta kan hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet och driva innovation.
 3. Innovation och snabbare marknadsintroduktion: Digitala ekosystem främjar innovation genom att möjliggöra samarbete och utbyte av idéer mellan olika aktörer. Genom att vara en del av ett ekosystem kan företag dra nytta av innovativa lösningar och snabbt anpassa sig till föränderliga marknadsförutsättningar. Det kan också hjälpa till att påskynda marknadsintroduktionen av nya produkter och tjänster genom att dra nytta av befintliga infrastrukturer och kundbas inom ekosystemet.
 4. Konkurrensfördelar och differentiering: Genom att förstå och aktivt delta i digitala ekosystem kan företag skapa konkurrensfördelar och differentiera sig från sina konkurrenter. Genom att erbjuda unika lösningar och skapa synergier med andra aktörer inom ekosystemet kan företag skapa värdepropositioner som är svåra att replikera. Detta kan hjälpa företag att stärka sin position på marknaden och bygga långsiktig konkurrenskraft.
 5. Kundcentrerad strategi och kundupplevelse: Genom att vara en del av ett digitalt ekosystem kan företag förbättra kundupplevelsen och erbjuda mervärde till sina kunder. Genom att samarbeta med andra aktörer inom ekosystemet kan företag erbjuda integrerade lösningar, anpassade erbjudanden och skapa en sömlös upplevelse för sina kunder. Detta kan öka kundlojaliteten och differentiera företaget från sina konkurrenter.

Genom att aktivt delta i och dra nytta av digitala ekosystem kan företag stärka sin konkurrenskraft och positionera sig väl i den digitala eran. Det handlar om att förstå sin roll och position i ett större sammanhang. Vad kan vi bidra med? Vad har vi som skulle kunna vara värdefullt för andra? Det är lätt för oss att skriva men kan hända svårare för ett företag att praktiskt genomföra. För de intresserade kan vi därför rekommendera en metodik för att kartlägga ekosystem framtagen av bland annat Fredrik Svahn på Göteborgs Universitet (GU).  

Generellt kan vi föreslå följande steg för få en djupare förståelse för de olika aktörerna, deras relationer, värdeflöden och den övergripande dynamiken i ett ekosystem:

 1. Identifiera aktörer: Först och främst måste du identifiera de olika aktörerna som är involverade i det digitala ekosystemet. Det kan inkludera företag, organisationer, användare, leverantörer och andra relevanta intressenter.
 2. Analysera aktörernas roller och relationer: Nästa steg är att analysera och förstå aktörernas roller och relationer inom ekosystemet. Det handlar om att identifiera vilka som samarbetar, konkurrerar eller påverkar varandra, samt vilken typ av värdeutbyte och interaktion som sker mellan dem.
 3. Kartlägg plattformar och teknologier: Identifiera de olika digitala plattformar och teknologier som används inom ekosystemet. Det kan vara centrala plattformar som agerar som navet för interaktion och samarbete mellan aktörerna. Det kan också inkludera teknologier som används för att möjliggöra datautbyte, kommunikation och samarbete.
 4. Utvärdera värdeflöden: Analysera och utvärdera värdeflöden inom ekosystemet. Det handlar om att förstå hur värde skapas, överförs och utbyts mellan olika aktörer. Det kan vara genom produkter, tjänster, datautbyte, partnerskap eller andra former av värdeskapande aktiviteter.
 5. Bedöm ekosystemets dynamik och hållbarhet: Utvärdera ekosystemets dynamik och hållbarhet genom att titta på faktorer som tillväxt, konkurrens, samarbete, innovation och överlevnad. Det handlar om att analysera hur aktörerna påverkar varandra och hur ekosystemet kan anpassa sig till förändringar och utvecklas över tid.
 6. Analysera externa faktorer: Ta hänsyn till externa faktorer som kan påverka ekosystemet, till exempel regleringar, teknologitrender, marknadsförändringar eller konsumentbeteenden. Detta kan ge en helhetsbild av ekosystemets omgivning och de utmaningar och möjligheter som kan påverka dess framgång

Detta kan hjälpa till att identifiera möjligheter, utmaningar och strategier för att dra nytta av ekosystemet eller delta i det på ett framgångsrikt sätt. 

Lycka till!

Digitala Stambanan stärker svensk industri genom digitalisering av värdekedjor. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova och medverkande bolag. Arbetet pågår nu i två spår genom de strategiska innovationsprogrammen PiiA (Processindustriell IT & Automation) som driver projektet Digitala Stambanan IndTech och Produktion2030 som driver projektet Digitala Stambanan Produktion.